Op 23 februari 2017 werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.
De notulen van 3 maart 2016 en het jaarverslag 2016 werden ongewijzigd en met dank aan de notuliste vastgesteld. We hopen in oktober 2018 ons 75-jarig jubileum te mogen vieren.
Er waren geen vragen over het financieel jaarverslag 2016 en de begroting 2017 zodat deze vastgesteld konden worden. Het goede bericht was dat we het jaar 2016 met een positief saldo konden afsluiten. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en verzoekt de vergadering decharge aan de penningmeester te verlenen.
Ook het fondspotje “lief-en-leed” kon met een positief saldo worden afgesloten.
De muziekcommissie wordt aangevuld met twee nieuwe leden en bestaat nu uit: Jan Machiel Hospers, Maaike Wesselink, Helma Konink en Evelien Oljans. Bernard Kwast wordt bedankt voor het jarenlang beheren van de muziekbibliotheek.
Aftredend als bestuurslid is secretaresse Lenie Kobes. Zij heeft deze functie 20 jaar lang met verve vervuld. Aangezien het bestuur nu uit vijf leden bestaat, wordt besloten om geen nieuw bestuurslid te benoemen.
Wel wordt middels verkiezing overgegaan tot het benoemen van een notulist. Jan Soeterbroek wordt gekozen als eerste notulist met als reserve Truus Lintmeijer.
Het bestuur bestaat per 23 februari 2017 uit: Voorzitter: Dinie Kromkamp, secretaresse: Tine Visser; penningmeester: Alie Smit; 2e penningmeester: Renske Schorn, tevens lid activiteitencommissie en algemeen adjunct: Maaike Wesselink, tevens lid muziekcommissie. Tijdens de vergadering werden de dames Lenie Kobes en Wil Izaks gehuldigd voor 25-jaar trouw lidmaatschap.

  • zie foto 's
  • Terug naar berichten